PPMHP 124600: Škatula za puhe lovit • Klopka za hvatanje puhova
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa